ข้อมูลระดับเขต

ข้อมูล ณ. วันที่ 16-01-2022
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตราคะแนน
QOF 2564 ตัวชี้วัดกลางตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 182,937168,624ร้อยละ92.185
QOF 2564 ตัวชี้วัดกลางตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง159,102147,314ร้อยละ92.595
QOF 2564 ตัวชี้วัดกลางตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์1,6131,222ร้อยละ75.763
QOF 2564 ตัวชี้วัดกลางตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 72,37258,690ร้อยละ81.095
QOF 2564-เขต ตัวชี้วัดเขตตัวชี้วัดที่ 7 : อัตราความสำเร็จของ การคลอดที่ปลอดภัย1,8101,182ร้อยละ65.302
QOF 2564-เขต ตัวชี้วัดเขตตัวชี้วัดที่ 8 : อัตราการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ในเด็ก 0 – 5 ปี17,79715,030ร้อยละ84.454
QOF 2564-เขต ตัวชี้วัดเขตตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับ การตรวจคัดกรองพัฒนาการ และ พบเด็กสงสัยล่าช้า12,5803,772ร้อยละ29.985
QOF 2564-เขต ตัวชี้วัดเขตตัวชี้วัดที่ 10 : อัตราความสำเร็จของ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มสงสัยป่วย13,0658,248ร้อยละ63.132
กองทุน NCD กองทุน NCD อัตราความสําเร็จของ การดูแลรักษาก่อนป่วย ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 3,6893,241ร้อยละ87.864
กองทุน NCD กองทุน NCD อัตราความสําเร็จของ การดูแลรักษาและควบคุม โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง65,08553,339ร้อยละ81.954